Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

Personal und Soziales

Personal und Soziales

Uta Loke
Leitung
Tel.: 069 / 7542-1458
E-Mail:

Anette Ohl
Referentin Personalentwicklung
Tel.: 069 / 7542-1282
E-Mail:

Team Personal

Maria di Biase
Team Personal (Recruiting)
Tel.: 069 / 7542-1313
E-Mail:

Jessica Helm
Team Personal (Recruiting)
Tel.: 069 / 7542- 1313
E-Mail:

Isabel Gajcevic
Team Personal (Recruiting)
Tel.: 069 / 7542-1478
E-Mail:

Aileen Becker
Team Personal (Verträge)
Tel.: 069 / 7542-1205
E-Mail:

Matthias Buchmeier
Team Personal (Verträge)
Tel.: 069 / 7542-1431
E-Mail:

Carina Elsen
Leitung Personalverwaltung / Abrechnung
Tel.: 069 / 7542-1319
Fax: 069 / 7542-1440
E-Mail:

Diana Erdinger-Henss

Team Personalverwaltung/ Abrechnung
Tel.: 069 / 7542-1476
E-Mail:

Sibel Kurt
Team Personalverwaltung/ Abrechnung
Tel.: 069 / 7542-1439
E-Mail:

Jasmin Reitinger
Team Personal (Reisekosten)
Tel.: 069 / 7542-1204
E-Mail:

https://die-welt-baut-ihr-museum.de